Kudüs Üzerine Medya Politikaları

İçindekiler

Kudüs Haberlerine İlişkin Medya Politikaları

Kudüs’ün Medeniyeti ve Tarihi Hakkında Bil- gilendirme

İşgal Devletinin Hak İhlallerinin, Yahudileş- tirme Politikalarının ve Kudüs Sakinlerine Yönelik Demografik Tehditlerinin Medyada Yer Alması

Kudüs’te Kültürel Yaşamın ve Din Özgürlüğün- ün İhlalinin Basında Yer Alması

İsrail İşgalinin Kudüs’le İlgili Anlatılarına Karşı Koyan Medya Politikaları

Kudüs’ün Medyadaki Varlığını Güçlendiren Gazetecilik Yaklaşımları

Medya’da Kudüs için Yeni Bir Dil Oluşturulması

Kudüs Bağlamında Kullanımı Yaygın Yanlış İfadeler

Kudüs Üzerine Medya Politikaları

Kudüs Alanındaki Uzmanlara, Gazetecilere ve Medya Kuruluşlarına Yönelik El Kitabı

Kudüs Haberlerine İlişkin Medya Politikaları

Bu bölüm, medyada Kudüs haberlerine yönelik yürütülen başlıca medya politikalarını kapsamaktadır. Yürütülen diğer politikalar ise müstakil bölümlerde ele alınacaktır. Medyanın başlıca yürüttüğü politikalar, şu şekildedir:

 • Kudüs şehrinin, Filistin’in başkenti ve sahip olduğu kadim tarihi
  ile bir Arap şehri olduğu vurgulanmalıdır. Kudüs, gerek semavi
  dinlerde sahip olduğu kutsallığı gerekse kültürel değeri açısından
  dünyada emsalsiz bir yere sahiptir. Kudüs’ün sahip olduğu bu
  emsalsiz özellik, şehri bir yanda dini grupların birlikte yaşayabildiği
  bir yer kılarken, diğer taraftan savaşların ve işgallerin odak
  noktası haline getirmektedir. Paramiliter Siyonist gruplar, 1948’de
  Nekbe sırasında Kudüs’ün batısını işgal etmiş ve sonrasında
  1967 yılında işgal devleti İsrail, şehri yönetmeye tarihsel bir hakkı
  olmamasına rağmen, işgalini cebren Kudüs’ün doğusuna doğru
  genişletmiştir. O günden bu yana Kudüs, şehrin kimliğini ve tarihini
  yok eden, Kudüslülerin topraklarını terk etmesi için baskı kuran
  ve demografik olarak yasa dışı yerleşim sayısını artıran bir işgal
  unsuru ile karşı karşıyadır. Dolayısıyla Kudüs’teki mevcut çatışma
  değerlendirilirken, bunun dini bir çatışmadan ziyade sömürgeci
  bir varlığı bünyesinde barındıran siyasi bir çatışma olduğunu
  vurgulamak önemlidir.
 • Bu işgal reddedilmeli ve gerek Kudüs’teki gerekse tüm Filistin’deki
  siyasi, hukuki, sosyal ve kültürel etkileri ortadan kaldırılmalıdır. Bu
  tutum, işgalcilerin kimliğine, dinlerine ya da kökenlerine değil;
  işgal ve saldırı eylemlerine yönelik bir tutumdur.
 • Kudüs’le ilgili Siyonist anlatıların ve tarihi iddiaların çürütülmesine
  gayret edilmeli ve bu rivayetlerin yerine Kudüs’ün kutsallığını,
  tarihini, kültürünü ve mevcut işgali bilimsel ispatlarla ele alan
  çalışmalar yürütülmelidir.
 • Kudüs’ün, siyasi, insani, dini, kültürel, sosyal, hukuki ve benzeri
  farklı yönlerine dikkat çekilmelidir. Mescid-i Aksa’ya, Müslümanlar
  ve Hristiyanlar için kutsallık arz eden diğer yerlere ve İsrail’in bu
  kutsallara saldırısına ilişkin konulara özellikle dikkat çekilmelidir.
 • Kudüs meselesini desteklemek için sarf edilen çabalara ışık tutmalı,
  bu çalışmalarla dayanışma içinde olmalı ve bununla ilgili faaliyet,
  açıklama ve eylemlere ilgi göstermelidir. Tüm bunlar, uluslararası
  toplumun ilkeli, insani ve ahlaki yükümlülükleri dahilindedir.
 • Medya kuruluşları, Kudüs meselesini küçük bir perspektifte ele
  almayı bırakıp durumu İsrail-Arap çatışmasının merkezi sorunu
  olarak görmelidir. Bu durum daima öncelikli olarak ele alınmalıdır.
  Aksi takdirde Kudüs’ün medyada daimi olarak yer alması, yerel,
  bölgesel ve uluslararası olaylar vasıtasıyla dikkatleri dağıtacaktır.
  Daha sakin zamanlarda, medya kuruluşları meselenin detaylarını,
  arkasında yatan sebepleri ve Kudüs meselesinin temel bilgilerini
  inceleyen ve özenle seçilmiş basın malzemeleri hazırlamaya ağırlık
  vermelidir.
 • Medya araştırma merkezlerinin tavsiye ve çalışmalarına dayanarak,
  Kudüs’e ilişkin medya araştırmalarının gelişimi dikkate alınmalı ve
  buna binaen bir medya planlaması yapılmalıdır. Kudüs’te yaşanan
  tarihi olaylar her yıl dönümünde anılmalıdır.
 • Kudüs üzerine haber yaparken, dar görüşlü ve yandaş
  yaklaşımlardan kaçınılmalı ve meseleyi siyasi ve medyatik anlamda
  istismar etmekten uzak durulmalıdır. Tüm insanları, adalet ve
  insan hakları savunucularını bir araya getiren bu şehrin, Kudüs’ün
  birleştirici doğasının vurgulanması oldukça önemlidir.
 • Kudüs ile ilgili medyada yer alan kuruluşlar; medya kuruluşunun
  ve türünün uzmanlık alanına, izleyici grubuna ve ilgi alanlarına
  ve içeriği, türü ve araçlarına göre artırılmalı ve farklılaştırılmalıdır.
  Tüm hedef kitleye başarılı bir şekilde ulaşmak için, olayların ve
  gelişmelerin içeriğinin ve haberin zamanlamasının dikkate alınması
  gereklidir. İçerik açısından düşünüldüğünde bahsi geçen çeşitlilik
  şunları içermektedir: Din, siyaset, tarih, kültür, güvenlik vb. temalar
  İzleyici açısından çeşitlilik ise şunları içermektedir: Entelektüel sınıf,
  gençler, kadınlar, çocuklar vb. gruplar
  Son olarak araçlar açısından çeşitlilik ise şunları içermektedir: Sosyal
  medya araçları, çağdaş medya, geleneksel medya vb. araçlardır.

Kudüs’ün Medeniyeti ve Tarihi Hakkında Bilgilendirme

Kudüs üzerine medyada yürütülecek en sağlıklı politikalardan biri ise şehrin kimliğine ve tarihine yönelik doğru bilginin yayılmasıdır. Bu durum şu şekilde başarılabilir:

 • Kudüs’ün tarihi, kültürel, medeni yönlerinin ele alınmalı ve bu
  yönler Mescid-i Aksa ve şehir bağlamında vurgulanmalıdır. Bu
  çaba, şehrin kimliğini korumanın yanı sıra, Kudüs’teki toplulukları
  bir araya getiren o kendine has tarihi ve ruhani bağa dikkat
  çekmeli ve meselenin dini yönünü de kapsamalıdır. Kudüs’teki
  Filistinlilerin köklü varlığı da insan ve mekanın arasındaki ebedi
  ilişkiyle beraber vurgulanmalıdır.
 • Mescid-i Aksa’nın konumu, değeri, kutsiyeti ve işgal güçleri
  tarafından ona yöneltilen sayısız tehlike ve tehditler hakkında
  halk bilinçlendirilmelidir. Halkın bilgi eksikliği ve kayıtsızlığı
  bulunan başlıca alanlar ele alınmalıdır. İnsanların Mescid-i
  Aksa’da yer alan, Kubbet’üs Sahra ve Kıble Mescidi gibi sahip
  olduğu önemli yerleri ve tarihi eserleri anlamaları sağlanmalıdır.
  Kimi insanların sadece altın kubbeyi, Kubbet’üs Sahra’yı, Mescid-i
  Aksa zannetmeleri göz önüne alındığında, bu durum belki
  de düşünüldüğünden çok daha önemlidir. Çünkü, gerçekte
  Kubbet’üs Sahra, 144 dönümlük Mescid-i Aksa’nın sadece bir
  parçası oluşturmaktadır. Bu amaçla, Kudüs’teki tarihi eserler, bu
  toprakların Müslüman ve Hristiyanlar açısından kutsiyeti, medeni
  ve tarihi özellikleri, komşuları, bölge ve coğrafyası hakkında bilgi
  verilmelidir.
 • Kudüs hakkındaki asılsız Siyonist rivayetleri ve tarihi açığa
  çıkarmaya çalışan Yahudi tarihçi ve araştırmacıların çalışmaları da
  göz önünde bulundurulmalıdır. Bu uzmanlar diğer kritik mesele
  ve anlatımlar kadar, Filistinlilere yönelik etnik temizlik, İsraillilerin
  Filistin köy ve kasabalarını boşaltması ve katliam politikalarını
  da ortaya çıkarmak için uğraşmışlardır. Bu araştırmacılar, “yeni
  tarihçiler” ya da “yeni İsrailli tarihçiler” olarak isimlendirilmektedir.

İşgal Devletinin Hak İhlallerinin, Yahudileştirme Politikalarının ve Kudüs Sakinlerine Yönelik Demografik Tehditlerinin Medyada Yer Alması

İşgal devleti açıkça Kudüs’ü Yahudileştirmeye ve şehri Filistinli nüfustan temizlemeye çalışmaktadır. Bu durum, Filistinlilerin demografik varlığını, alınan aşırı ırkçı kararlar ile Filistin halkının barış içinde yaşama hakkını açıkça ihlal ederek tehdit etmektedir. Bu yaklaşım, medya kuruluşlarının aşağıdaki noktalara odaklanmasını gerektirir:

 • Kudüs’ü Yahudileştirmek için alınan kararlar, şehrin eserlerinin ve
  yapılarının yeniden şekillendirilmesi ve en önemlisi idari kararlar
  yoluyla İsrail’in Kudüs’ü topraklarına katmasıdır (örneğin; adli
  kararlar, eğitim, hukuki ve idari kurumların kanun ve tüzükleri,
  belediye seçimleri, kamu hizmet ve tesisleri gibi). Bu kararlar,
  cadde ve mahalle adlarının değiştirilmesini, şehirde çok sayıda
  Yahudi sinagogu ve müzesi inşa etmeyi, Müslüman mezarlıklarını
  yıkmayı ve giderek daha fazla sayıda Filistin kurumunu kapatmayı
  kapsamaktadır.
 • İsrail’in planlarında Filistinlileri evlerinden kovmak ve yerlerine
  yerleşimcileri getirme gayesi vardır. Bu gaye Kudüs’te, Filistinlilerin
  kimliklerini çeşitli bahanelerle iptal etmek, daimi oturma izinlerini
  kısıtlamak ya da geçersiz kılmak ve şehrin dışında yaşayanlara kimlik
  vermeyi reddetmek gibi politikalarla kendini göstermektedir. İşgal
  devleti aynı zamanda Filistinlileri topraklarına el koyarak, evlerini
  yıkarak, zorla yolları kapatarak, Kudüslüler için ülke dışına seyahatte
  ve Kudüs’te yaşamayan eşler için vizelere kısıtlamalar getirerek ve
  yine Kudüs’te yaşayan aile üyelerini ayrılmaya zorlamak için diğer
  akrabaların yeniden bir araya gelme taleplerini reddederek ve
  sınırlandırmalar koyarak sessizce yerinden etmektedir. İşgal devleti
  Kudüs’teki Filistinli nüfusun artmasına da engel olmaktadır. Ayrıca
  sahte evraklar, yanıltıcı araçlar ve tehditkar metotlar kullanılarak,
  yerleşimci mülkiyeti adı altında toprak satın alma, evlere ve
  dükkanlara el koyma şeklinde Filistinlilerin topraklarını kamulaştırma
  politikaları da uygulanmaktadır.
 • Kapatma ve iktisadi kuşatma gibi ekonomik baskı politikaları
  benimsenmektedir. Ekonomi de şehrin yerli ürünlerine aşırı vergi
  koyma, hayat pahalılığı ve gelir vergisi, KDV, emlak vergisi, belediye
  vergisi, ulusal sigorta vergisi, televizyon vergisi, UNRWA (Birleşmiş
  Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı) vergisi, şehir iyileştirme vergisi
  vb. vergiler ve para cezalarıyla yerel halkı yükümlülük altına sokmak
  suretiyle Yahudileştirme politikaları yürütülmüştür. Filistinlileri
  Kudüs’ten ayrılmaya zorlamak için Filistinlilerin yoğun olduğu
  yerlerdeki temel hizmetlerde de ciddi bir azalma söz konusudur.
 • Yerleşim alanları ve Apartheid Duvarının (Utanç Duvarı), yerleşim
  yerlerinin sürekli genişlemesi ve toprakların zapt edilmesi göz
  önüne alındığında, Kudüs’ün temel problemlerinden bazılarında bu
  eylemlerin, önemli ölçüde payı vardır. İnşaata uygun topraklara, doğal
  koruma alanı ve yeşil alanların tesisi bahanesiyle el konulmaktadır.
  İşgal güçleri bu duvarı bilinçli bir şekilde, tüm Filistin mahallelerini
  Kudüs’ten ve Batı Şeria’dan ayırmak için kullanmaktadır. Bu durumun,
  çok sayıda Filistinliyi Kudüs’ten tecrit ederek, kutsal yerlerde ibadet
  edenlerin sayısını etkin bir biçimde azalttığı düşünülürse, Filistin
  toplumunun yapısı üzerinde yıkıcı bir etkisi vardır. Bunun yanı sıra
  yerleşim faaliyetleri ve Kudüslülere yönelik yinelenen yerleşimci
  saldırıları da İsrail polis koruması altında gerçekleşmektedir.
 • İşgal güçleri, Kudüs’te halk sağlığı alanlarında ihlallerde bulunmakta
  ve Filistinlilere İsrail sağlık sigortası ödemeyi zorunlu kıldığı halde,
  onların Kudüs’ün doğusundaki sağlık hizmetlerine erişimini
  sınırlandırarak engeller çıkarmaktadır. Bunun ötesinde, işgal ettiği
  yerler ile sağlık sektörünün altyapısını bölüp, Filistin kurumsal
  sağlık sistemini saf dışı bırakmaya çalışmaktadır. Böylece diğer hak
  ihlallerinin yanı sıra, kişilerin sunulan alternatif hizmetlerle daha
  geniş bir yapıya sahip olan Filistin sağlık sisteminden mahrum
  bırakılmasını ve işgalcilere olan bağımlılığı garanti altına almaktadır.

Kudüs’te Kültürel Yaşamın ve Din Özgürlüğünün İhlalinin Basında Yer Alması

İşgal devleti, dini ve kültürel özgürlükleri ihlal ettiği kadar, uluslararası ve insani hukuku da ihlal etmesi, aşağıdaki konulara odaklanan bir medya bakış açısı gerektirmektedir:

 • Kudüs toplumunun eğitiminin ve kültürel yaşamının engellenme
  ve işgal devleti İsrail’in eğitim alanını kontrol altına alma
  girişimleri söz konusudur. Eğitimde “İsraillileştirme” ve Filistin
  ilkokullarında İsrail müfredatı dayatması bu çalışmalara dahildir.
  Nitekim sürekli öğretmenlerin saldırıya uğraması, öldürülmesi
  veya eğitim kurumlarının tahrip edilmesi ve bazı okullarda
  kırtasiye malzemeleri gibi asgari düzeydeki temel malzemelerin
  bulunmaması bu girişimlerin diğer örnekleridir. Birçok engelle ve
  her zaman, öğrencilerin ve öğretmenlerin okullara ulaşmalarına
  mani olunmakta ve dahi öğretmen ve öğrenciler tutuklanmakta,
  hedef alınmakta veya öldürülmektedirler. Okullar mütemadiyen
  kapatılmakta ve eğitimle ilgili toplumsal girişimler, dini, ilmi
  ve bilimsel dersler yasaklanmaktadır. Aksa içinde bulunan
  namazgahlarda “mastabelerde” yürütülen ilim halkalarına yönelik
  şiddet ve saldırılar da buna dahildir. Yüksek öğretim hususunda
  ise İsrailli yetkililer bazı Filistin üniversitelerini ve diplomalarını
  tanımamakta ve Kudüslü öğrencilerin ders aldığı İsrail üniversiteleri,
  yalnızca İbranice ders vermektedir.
 • İşgalin dayattığı ve bahsettiğimiz ihlalleri gerçekleştirmesini
  sağlayan statüko politikaları vasıtasıyla, Aksa’yı Müslüman ve
  Yahudiler arasında zamansal ve mekansal olarak bölmeye çalışan
  ve kimisi de başarılı olmuş daimi işgal girişimleri söz konusudur.
  Bu girişimler, kutsal mekanların kutsallığının, din özgürlüğünün
  ve Müslümanların Mescid-i Aksa üzerindeki hakkının açıkça ihlal
  edildiğini göstermektedir.
 • İşgalin Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına olan ihlalinin
  altı çizilmeli ve Kudüs’teki kiliselerde Hristiyanların ve Mescid-i
  Aksa’da Müslümanların ibadetlerinin engellenmeye çalışıldığı
  vurgulanmalıdır. İşgal güçleri, duvarlar, bariyerler ve kontrol
  noktaları kurarak Filistinlilerin ibadetlerini yerine getirmek için
  Kudüs’e girmelerini engellemektedir. İsrail güçleri koruması altında
  düzenli baskınlar gerçekleştiren radikal gruplar, Aksa’ya yönelik
  hak iddialarını artırma girişiminde bulunmakta ve Mescid-i Aksa
  sürekli kapatılma ve baskın tehlikeleri ile karşı karşıya kalmaktadır.
  Aynı zamanda işgal devleti, Mescid-i Aksa’nın kutsallığını ihlal edip,
  yapısını ve temellerini tehdit eden arkeolojik kazı politikalarını
  sürdürmektedir. Herhangi bilimsel bir dayanağı olmayan bu kazı
  çalışmaları, tapınak inşasına yönelik arkeolojik çabalardan ibarettir.
  İşgal devleti, din özgürlüğünü temin eden ve dini kutsallara
  saldırıları yasaklayan uluslararası ve insani anlaşma ve sözleşmeleri
  tamamen yok sayarak, caminin altında devam eden kazılar ve
  tüneller yoluyla, sürekli bir şekilde Mescid-i Aksa’yı zayıflatıp
  yıkmaya uğraşmaktadır.
 • İşgal devletinin Mescid-i Aksa’ya yönelik hak iddiaları ve o bölgenin
  Süleyman Mabedi’ne ait olduğu yönündeki iddiaları geçersizdir.
  Bu iddiaların geçersizliği, UNESCO’nun, Burak Duvarı ve Mescid-i
  Aksa’nın Yahudi kültürü ile iddia edilen bağlantısını yok sayan ve
  2016 yılında Aksa’nın bir Müslüman mirası olduğunu belirten
  nihai kararına; dolayısıyla, uluslararası hukuka ve tarihi gerçeklere
  dayanmaktadır.

İsrail İşgalinin Kudüs’le İlgili Anlatılarına Karşı Koyan Medya Politikaları

 • İntifadalar (Başkaldırılar) ve Kudüs’teki Filistinli direniş eylemleri gibi
  gelişmeler, işgal devleti tarafından Filistinlilere karşı işlenen işgal,
  saldırı ve ihlal gerçeğine bağlanmalıdır. Filistinlilerin faaliyetleri
  bu gerçeğe bağlı mantıklı ve meşru tepkiler olarak gösterilmelidir.
  Kudüs meselesinin evrensel bir tehdit olduğu da vurgulanmalıdır.
 • Yalnızca ikincil haber kaynaklarına (işgal kaynakları gibi)
  dayanmaktan kaçınılmalıdır. Bunun yerine öncelikle Kudüs
  meselesinde uzmanlaşmış yerel Filistinli kaynak, organ ve
  kurumlarına ve güvenilir medya kaynaklarına başvurulmalıdır.
 • Kudüs’le ilgili terim ve ifadelerin dikkatli kullanımı ve bu tarz ifade ve
  terimleri seçmek ve doğru kullanmak için uzmanlara danışılmalıdır.
  İşgal devletinin, gerçekleri ortadan kaldırmak veya saklamak,
  Kudüs’ün tarihi eserlerini değiştirmek ve şehrin kültürel kimliğini
  ortadan kaldırmak için sürekli olarak yanlış ifadeler kullandığını
  unutmamak önemlidir.
 • İşgal devletinin propaganda şeklinde çeşitli dillerde yaydığı Kudüs’le
  ilgili anlatıların ve asılsız iddialarının aksini ispatlamak oldukça
  önemlidir. İşgal devleti ayrıca, Kudüs ve ismi hakkında çarpıtmalar
  yapıp Kudüs’ün İsrail’in ya da milli Yahudi devletinin başkenti
  olduğunu iddia ederek, Yahudi devleti sloganını benimsemiştir.
  Filistin’le olan tarihi Yahudi bağlantısı iddiasına odaklanarak,
  Müslümanlara ve medeniyetlerine karşı durmak için kendisini
  Batı medeniyetinin uzantısı olarak tanıtmaktadır. Bu tarz iddiaları,
  saldırgan bir dil ve isim yakıştırmaktan kaçınmakla beraber; tarih,
  rakam ve olayları alıntılayarak cevaplamak mühimdir. Gerçekleri ve
  olayların analizini, İsrail anlatılarını çürüten, ancak gerçek anlatıları
  güçlendiren bir tarzda sunmak da çok önemlidir.
 • İşgal devletinin medya haberleri, onlardan çeviriler ve alıntılar
  yapmak da dahil olmak üzere yakından takip edilmeli ve
  Yahudileştirme propagandası, uygulamaları ve bağlamları ele
  alınmalıdır. Ancak bu durum, İsrail medyasından alınan çeviri
  metninin, katı medya standartlarına ve yayın politikasına tabi
  tutulmasını gerektirir.
 • Yasa ve insanlık dışı durum ve ifadeleri tanımlayıp atıfta bulunmalı
  ve İsrailli liderlerin politikaları ve saldırgan uygulamaları arasındaki
  çelişkileri vurgulanmalıdır. Örneğin, İsrail Parlamentosu (Knesset)
  üyeleri ve bakanları tarafından Kudüs’e yapılan baskınlar ya da
  Kudüs’e ve Kudüslülere yönelik hak ihlallerini desteklemeleri bu
  çelişkilere dahildir.

Kudüs’ün Medyadaki Varlığını Güçlendiren Gazetecilik Yaklaşımları

Medya kuruluşları, görüşlerini bildirmek ve Kudüs meselesine odaklanmak için, çeşitli ve güvenilir kaynaklara dayanmalıdır. Aşağıda, medya kaynaklarını seçmek ve Kudüs meselesine ilişkin bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için gereken noktalar ve standartlar sıralanmıştır:

 • Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya ilişkin içerikleri insani açıdan yansıtmak
  ve aynı şekilde olayları insani bir açıdan sunmaya ve hikayelerini
  anlatmaya imkan verecek bilgilere ve haberlere önem verilmelidir.
  Örnek olarak; Kudüs’teki evlerin yıkılışını bildirmek için olay, kısa
  bir hikaye ile o ailenin yaşam koşulları, çocukların tepkileri ve ertesi
  gün nasıl okula gidecekleri vb. şeklinde zenginleştirilerek verilebilir.
  Tüm medya araçlarına ve uygulamalarına, elektronik yayıncılığa
  ve Kudüs haberlerinin çeşitliliğine en çok fayda sağlayacak şekilde
  önem verilmelidir. Bu tarz yöntem ve teknolojiler Kudüs’ün
  durumunu ve yaşanan zorlukları yansıtabilir.
 • Aşağıda bahsi geçtiği üzere teknik makale ve medya prensiplerine
  dayalı profesyonel gazetecilik sunulmalıdır:
  * Kudüs meselesini ele alırken, “özenli ve araştırmacı gazetecilik”
  ilkelerine bağlı olarak çalışılmalıdır. Diğer bir ifadeyle doğruluk,
  güvenilirlik, bütünlük, doğrulanabilirlik ve izlenebilirlik
  değerlerine uygun olarak çalışılmalıdır. Bu tür özenli gazetecilik,
  medya materyallerini uygun ve becerikli bir şekilde sunarken,
  daha kapsamlı, analitik ve araştırmacı gazetecilik için de fırsat
  yaratır.
  * Gerek Arap medya söylemlerini bir araya getirmek için Arap
  ve Filistin gazeteleriyle medya koordinasyonu kurulmalı
  gerekse Kudüs meselesini gündem edinen medya oturum ve
  kuruluşlarında kullanılan medya terimleri kullanılmalıdır. Ayrıca,
  Kudüs’e yönelik tehdit ve tehlikeleri açıklayan, etkili ve önceden
  hazırlanmış görsel kaynaklarla destekli medya kampanyaları
  düzenlenmelidir. Bu da medya kuruluşları, yayınevleri, basın
  sendikaları ve benzeri cihetlerle işbirliği içinde yapılmalıdır.
  * Şikayet edilen sorunların çoğu bu meselelere herhangi
  bir çözüm getirmeksizin sunulduğundan, “çözüm odaklı
  gazetecilik” ilkesi kullanılmalıdır. Kudüs meselesiyle ilgili olarak,
  araştırmacı gazeteciliğin, bilhassa insani meselelerde, işgalden
  kaynaklanan sorunları ele alan çözümler araması oldukça
  önemlidir.
  * Sunum ve açıklama araçları, örneğin; işgalin ve bu kutsal
  şehirde yaptığı yerleşim yerlerinin etkilerini gösteren görsel
  araçlar ve 3D haritalar gibi topografyalar kullanılmaldıır.
  Böylece resimler, videolar ve veri grafiklerine ek olarak, şehrin
  eserleri ve coğrafyası da tam olarak gösterilebilecektir.
  * Kudüs’le ilgili program, film ve şovlar hazırlarken, uygun ve çeşitli
  medya mesajları hazırlamaya ve medya içeriği geliştirmeye
  ciddi bir ihtiyaç vardır. Bu tarz materyal ve yapımlar uluslararası
  izleyiciye uygun olmalı ve her bir izleyiciyle etkileşimi en üst
  düzeye çıkarmak için çeşitli dillerde hazırlanmalıdır.
  * “Haber gazeteciliğiyle” sınırlı kalmadan, Kudüs’ün sorunları,
  olay ve ihlallerin arka planındaki yön ve boyutlar, etki ve
  meseleler açıklanması gereken “açıklayıcı gazetecilik” ilkesine
  bağlı olarak ele alınmalıdır.
  * Medya kuruluşlarının tamamen uluslararası haber ajanslarından
  yapılan alıntılardan beslenme ihtimali azaltılmalı ve ağırlıklı
  olarak, Kudüs’te bulunan yerel kaynaklara ve muhabir ve
  medya temsilcilerinin kaynaklarına başvurulmalıdır.

Medya’da Kudüs için Yeni Bir Dil Oluşturulması

Kudüs’e ilişkin konularda çeşitli medya kuruluşlarınca kullanılan terminolojide bazen uyumsuzluk görülmektedir. Bu kılavuz, terimler ve kullanımlarına hakim olmaya yardımcı olacak bazı alternatifler önermektedir. Bu öneriler şu şekildedir:

 • Filistinlilerin direniş, özgürlük, evlerine dönme ve başkenti
  Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma haklarını koruyan terimler
  kullanılmalı ve işgal devletinin Kudüs üzerinde herhangi bir
  hakkı olduğu hissini veren isimlerin ve terimlerin kullanımından
  kaçınılmalıdır (örneğin, Ağlama Duvarı ve Koruma Duvarı). Şehir,
  köy ve bölgelerin İbranice isimleri değil, orijinal Arapça isimleri
  kullanılmalıdır; mesela Har Homa Dağı denilen yer aslında Ebu
  Guneym Dağı’dır.
 • İşgal devletince kullanılan terimler, denetlenmeden
  kullanılmamalıdır ve “işgal” ifadesi işgalin devlet kurumlarına
  eklenmelidir. Özellikle işgal devleti İsrail’in insan hakları ihlalini
  ifade eden terimler kullanılmalıdır; örneğin “işgal hükümeti”, “işgal
  ordusu”, “işgal polisi”, “işgal meclisi”, “işgal saldırısı”, “işgal suçu”, “işgal
  terörü” gibi.

Kudüs Bağlamında Kullanımı Yaygın Yanlış İfadeler

Este é um conjunto de termos comuns e comumente usados – mas não limitado, com alternativas árabes e palestinas: ́

İSRAIL KULLANIMI ALTERNATIF KULLANIMLAR
Yeruşalim Kudüs
Yahudi Mahallesi Şeref Mahallesi ve Fas Mahallesi
Ağlama Duvarı Burak Duvarı
Süleyman Tapınağı Mescid-i Aksa
Tapınak Dağı Mescid-i Aksa, Beytü’l Makdis Dağı
Kutsal Havza Eski Şehir
Har Horma Dağı Ebu Guneym Dağı
Davut Şehri Silvan Mahallesi
Süleyman›ın Ahırları Mervan Mescidi
Büyük Kudüs İşgal altındaki Kudüs
Batı Kudüs İşgal altındaki Kudüs’ün batısı
Doğu Kudüs İşgal altındaki Kudüs’ün doğusu
Kudüs Belediyesi Kudüs›teki İşgal Devleti Belediyesi
Kutsalların Kutsalı Kubbet’üs Sahra
Vaadedilmiş Topraklar Filistin toprakları