Filistin Meselesi Üzerine Genel Medya Politikaları

İçindekiler

Filistin Meselesine İlişkin Genel Medya Politikaları

İsrail İşgaline İlişkin Genel Medya Politikaları

Dünya Genelinde Filistin Meselesine Yönelik Söylemler Üzerine Medya Politikaları (1)

Dünya Genelinde Filistin Meselesine Yönelik Söylemler Üzerine Medya
Politikaları (2)

Dijital Medyada Filistin’i Desteklemek için Medya Politikaları

Biçim ve İçeriğe İlişkin Medya Politikaları

Savaşlar ve İntifadalar Sırasında Kullanılan Küresel Söylemler Üzerine
Medya Politikaları

Filistin Meselesi Üzerine Genel Medya Politikaları 

Gazeteciler ve Medya Kuruluşları için El Kitabı

Filistin Meselesine İlişkin Genel Medya Politikaları

Bu el kitabı, Filistin meselesine ilişkin medya söylemleri için birtakım medya politikası önermektedir. Gazetecilerin, basın ve medya kuruluşlarının bu politikaları aşağıdaki gibi ele almaları tavsiye edilmektedir:

 • Filistin meselesi ve Arap-İsrail çatışması, bütünsel, gerçekçi ve
  daimi işgal altında olan bir ulusun varoluşsal mücadelesi olarak
  sunulmalıdır. Burada bahsettiğimiz millet, Nekbe’yi “Büyük felaket”
  yaşamış ve onlarca yıldır yerlerinden edilmeye maruz kalmış bir
  millettir. Filistinliler özerklik, özgürlük, bağımsızlık ve mülteciliğin
  son bulup evlerine dönebilmeleri için mücadele eden insanlardır.
  Dolayısıyla Filistinliler, insani onur ve adalet ilkelerinin gereğini
  arayan bir halk olarak tanıtılmalıdır. Mücadeleleri ne eşit güçler
  arasında gerçekleşen bir çatışmaya ne de tartışma ve müzakereye
  açık görüş ayrılıklarına dayanmaktadır. Bilakis Filistinliler sürekli
  saldırı, vahşet ve işgalin denetlenmeyen yayılımı ile karşı karşıyadır. Bu durum gerekçelendirilemeyecek ya da oldubittiye getirilemeyecek kadar ciddi bir durumdur.
 • İsrail, bölgede yasal ya da demokratik değil, tamamen yasadışı
  bir varlık olarak tanımlanmalıdır. İsrail, “İşgal devleti”, “Siyonist
  işgal”, “apartheid devleti”, “ırkçı devlet” ve benzeri ifadeler ile
  nitelendirilmelidir; çünkü, tarihi gerçekler ve İsrail’in uymadığı
  uluslararası ilkeler bunu gerektirmektedir. Ayrıca bu ifade ve
  kullanımlar, etnik ırkçılığa, mitlere ve yanlış bilgilendirmeye
  dayanan işgal devletinin kuruluş niteliğini de ifade etmektedir.
 • Medya kuruluşlarının her düzeyinde Filistin meselesindeki
  yeni gelişmeler için bir alan ayrılmalıdır. Programlarda ve farklı
  yapımlarda titizlik gösterilmeli, kültürel ve dilsel ögelerden bağımsız
  tüm dünya toplumlarına ulaşacak yöntemler geliştirilmelidir.
 • Filistin meselesini doğru yansıtan bir terminoloji kullanılmalı ve işgal
  propagandasını ve planını destekleyici terminoloji kullanımından
  kaçınılmalıdır. Örnek vermek gerekirse;
  * “Irkçı ayrım duvarı” ya da “işgal genişletme duvarı” yerine “güvenlik              duvarı” terimi kullanılmamalıdır.
  * “Direniş eylemleri” yerine “sabotaj eylemleri” ya da “terörist
  saldırıları” kullanılmamalıdır.
  * “1948 toprakları Filistinli vatandaşlar” ya da “1948’de işgal  edilen                 topraklardaki Filistinliler” yerine “İsrailli Araplar” denilmemelidir.
 • Filistin’in coğrafi sınırları, İngiliz manda döneminde belirlenmiş
  27.000 km2 alana sahip tarihi sınırlardır (tarihi Filistin).
 • Medya ve akademik kuruluşlar, Filistin meselesinde etkin bir şekilde
  yer alabilmek için gazetecilerin sürekli gelişmesine ve becerilerini
  ilerletmelerine odaklanmalıdır.
 • Filistin meselesi, bölgedeki siyasi, ideolojik, mezhepsel ve
  etnik çatışmaların olumsuz etkilerinden ve sonuçlarından ayrı
  tutulmalıdır. Filistin’deki durum temel insani hak, adalet arayışı
  ve uluslararası bir dava olarak dillendirilmeli ve durum siyasi
  kutuplaşma ve fikir ayrılığı meselesine indirgenmemelidir.
 • Filistin halkının kendini savunma ve işgale direnme haklarına vurgu
  yapılmalıdır. Direniş ve “terörizm” arasındaki fark açık ve belirgin bir
  şekilde gösterilmelidir. Öyle ki bu bağlamda kullanılan “terörizm”
  ifadesi hem rahatsız edici hem de gerçeğe aykırı bir beyandır.
  Aşağıda belirttiğimiz haklar gibi, Filistin halkının maslahatına
  yönelik meselelere dikkat çekilmelidir:
  * Direniş
  * Eve dönüş
  * Özerklik
  * Başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet
  * Hristiyan ve Müslümanlar için kutsal bölgelerde ibadet etme
  özgürlüğü
  * İfade özgürlüğü
  * Siyasete katılma özgürlüğü
  * Siyasi ve sosyal grupların birleşme özgürlüğü
  * Tutukluluğun bitme özgürlüğü
  * Basın özgürlüğü
  * Hareket özgürlüğü
  * Eğitim özgürlüğü
  * Yaşam, hürriyet ve mutluluk arayışı
  Yukarıda zikredilen tüm bu haklar, uluslararası sözleşmeler ve
  müzakereler tarafından belirlenmiş insani haklardır.
 • Siyasi iltimasın bir kurbanı oldukları için Filistin halkına uygulanan
  adaletsizliğin sona erdirilmesi konusunda uluslararası toplum,
  gerekli sorumluluğu göstermelidir. Kuşkusuz küresel adaletin
  olmayışı ciddi bir sorundur ve bu adaletin sağlanması, işgalin
  sona ermesi ve halkların ve milletlerin feragat edilemez haklarının
  korunması uluslararası bir sorumluluktur.
 • Filistin meselesi, yaşanan hikayelerin aktarılmasını gerektiren
  insani bir mesele olarak da görülmelidir. Haberler, Filistin
  meselesinde İsrail yerel kaynaklarının meseleyi dönüştürdüğü suç
  hikayelerinden beslenmemelidir. Bunun yerine Filistinlilerin insani
  yanı, mücadeleleri, çektikleri sıkıntılar ve haklarının ve onurlarının
  ihlal edilişi ele alınmalıdır. İnsan seslerinin güçlü bir şekilde
  yansıtıldığı hikayeler şu başlıkları içermelidir:
  * Çocukların tutuklanması
  * Silahsız sivillerin bombalanması
  * Yaşlılara saldırı ve kötü muamele
  * Kadınların ve yeni doğum yapmış annelerin tutuklanması
  * Evlerin ve ağaçların yakılması
  * İşgalin getirdiği yoksulluk
  * Kontrol noktalarındaki sıkıntılar
 • Haberler Filistin ulusal birliğini desteklemeli ve işgale karşı tek
  bir tutum sergilemelidir. İnsanlar arasında uyuşmazlık ve ayrışma
  yaratma çabalarından kaçınmaya özen gösterilmelidir. Aleni
  partizan ve hizipçi yöntemlerden kaçınılmalıdır; ancak, Filistin
  halkının genel sorunlarından uzaklaşmaksızın, yapıcı diyalog ve
  eleştirilere açık, fikir ayrılıkları da gösterilmelidir.
 • İşgal devletinin Filistinlilere karşı işlediği suçları ve hak ihlallerini
  göstermek, yerel, bölgesel ve küresel düzeyde medyanın
  sorumluluğundadır. Bunu yaparken tüm bilgiler kontrol edilmeli
  ve detaylar doğrulanmalıdır.
 • Gazeteciler ve medya kuruluşları, Filistin meselesiyle ilgili
  yayınlanmış gerek Arap gerekse global tüm yayınları inceledikten
  sonra kullanmalıdır. Yanıltıcı ve yanlış içerikler saptanmalı ve
  profesyonel bir şekilde müdahale edilmelidir.

İsrail İşgaline İlişkin Genel Medya Politikaları

İşgal devletinin meşruiyetini veya yasal ve siyasi etkisini tanımayı reddetme ilkesine dayanılması ve Filistin meselesi ele alınırken İsrail işgaline yönelik aşağıdaki medya politikalarının uygulanması önerilmektedir:

 • İsrail işgalinin resmiyette çizilmiş bağımsız sınırları yoktur;
  dolayısıyla, genişleme emellerini kontrol altına alan bir anayasaya
  da sahip değillerdir. Coğrafyaya ya da fiili sınırlara işaret etmek
  gerektiğinde, “1948 işgali altındaki Filistin” ya da “1948’te işgal
  edilmiş Filistin bölgesi” denilmelidir.
 • İşgal yönetiminin Filistinli sivillere karşı işlediği suçlar, kurumlar
  ve yerleşimci gruplar vasıtasıyla yaptıkları hak ihlallerini, işgalin
  suçunu gösteren ve izleyicinin duyarlılığını dikkate alan bir
  şekilde vurgulanmalıdır. Bunlar arasında aşağıdaki eylemler
  mevcuttur:
  * Toplu cezalar
  * Rastgele bombalama
  * Kuşatma
  * Kasten cinayet
  * Keyfi tutuklama
  * Çocuklara, kadınlara ve yaşlılara saldırı
  * İşkence
  * Kalıcı sakatlıklara sebebiyet verme
  * Sivillere yönelik saldırı
  * İnsanlık onuru ihlalleri
  * Kutsal mekanlara saldırı (Gerek Müslüman gerekse Hristiyan
  kutsallarına)
  * Topraklara el konulması
  * Evlerin yıkılması
  * Mahsullerin yakılması
  * İnsan haklarının ihlal edilmesi
 • Yerleşimcilerin sivil olmadığını belirtmek önemlidir. Ağır silahlı
  bu kişiler, işgal ordusunda hizmet etmekte ve tamamiyle Filistin
  bölgelerindeki ve Filistin nüfusu arasındaki yerleşim yerlerinde
  ikamet etmektedirler.
 • İşgal devleti İsrail’den gelen resmi ya da gayri resmi hiçbir figürün
  ya da İşgali destekleyen ve işgal devleti vatandaşı olan hiçbir
  Siyonist figürün, konuşmacının veya görevlinin konuk edilmemesi
  önerilir. Ayrıca işgal liderleriyle yapılan basın konferanslarının canlı
  yayınlanmasından kaçınılması tavsiye edilir. Gazeteciler ve editörler,
  medya kuruluşunun yayın politikasına bağlı kalarak, haber bülteni
  ve programlarda onlara değinmekle yetinmelidir.
 • İsrail medyası tarafından yayınlanan içerik, terminoloji ve
  ifadelere bilhassa dikkat edilmelidir. İşgal yanlısı propaganda
  ve ön yargılardan kaçınmak için bunların üzerine eğilmek ve
  bilgileri düzenlemek önemlidir. Bunun için profesyonel standartlar uygulanmalıdır. Örneğin, -sadece bununla sınırlı olmamak üzere- alıntılanan cümlede parantez içlerinde terimlerin tanım ve açıklamaları yapılabilir.
 • İşgal devletini boykot eden küresel kampanyalara yönelik, bu
  kampanyaların niteliği ile ilgili açıklamalar ve haberler yapılmalıdır.
  İnsanların, boykota nasıl katılabileceklerini ve boykot süresince
  elde edilenleri ve sonuçlarını bilmesi gerekmektedir.

Dünya Genelinde Filistin Meselesine Yönelik Söylemler Üzerine Medya Politikaları (1)

Yukarıdakilerin tümü göz önüne alındığında, küresel ve bölgesel medyada Filistin meselesinin varlığını, etkisini ve erişimini geliştirmek için birtakım medya politikasına ve standardına ihtiyaç vardır:

 • Dünya çapında farklı farklı topluluklar için çeşitli yapımlarda
  fotoğraflar, çizimler, karikatürler kullanılmalı, birçok dilde medya
  yapımları sunulmalı ve Filistin şarkılarını içeren müzikler gibi
  sanatsal form ve biçimlere uygun materyalin dolaşımı ve yayılımı
  sağlanmalıdır. Bu faaliyetler, kalpleri ve zihinleri kazanma girişiminin
  bir parçası olmalı ve ortak insan paydasıyla temasa geçmelidir.
  Bu çalışmalar, her bölgenin tarihine, çevresine, etnik kökenine,
  din ve kültürüne hitap edebilmelidir. Ayrıca içinde bulundukları
  topluluklara etki etmesi açısından, medyanın siyasi, toplumsal ve
  entelektüel isimlere hitap edebilmesi de oldukça önemlidir.
 • Faaliyetlerin bir parçası olarak, Filistin meselesine ve meselenin
  farklı boyutlarına odaklanan rekabetçi üretim ve uluslararası medya
  kutlamalarına ve programlarına katılım desteklenmelidir. Filistin
  sanatı ve sanatçılarının estetiğini vurgulamanın yanı sıra, çeşitli
  alanlarda Filistinlilerin yetenek ve yeterliliklerini ortaya çıkarmaya
  odaklanılmalıdır. Bunların yanı sıra, bu konuda ortak girişimler,
  projeler ve programlar geliştirilmeli ve bu haklı davada ifade
  özgürlüğü ve içeriğin bütünlüğü sağlanmalıdır.
 • Dünya çapında genel insani değerlerden faydalanacak ve tüm
  dünyadaki güncel medya sözleşmelerinin önceliklerini dikkate
  alacak şekilde ifade ve söylemler kurgulanmalıdır. Uluslararası spor
  ligleri ve büyük sanat festivalleri gibi geniş çaplı organizasyonlar
  vasıtasıyla Filistin meselesine olan ilgi canlı tutulmaya çalışılmalıdır.
 • Uluslararası medya kuruluşları ile olay yerinde faal olan Filistinli
  gazetecilerin ve medya kurumlarının ilişkisi güçlendirilmelidir.
  Filistin meselesinin uluslararası kamuoyunda yaygınlaştırılması için
  medya ve basın iletişimi, işbirliği ve ilişkisi artırılmalıdır.
 • Filistin meselesiyle ilgili olsun olmasın, anneler, kadınlar, çocuklar,
  ifade özgürlüğü, suçsuz kurbanları anma, çevre vb. gibi özellikle
  dünyanın belli bölgelerine ait gelişmeleri ya da uluslararası olaylar
  anılırken Filistin meselesi gündeme getirilmeli ve Nekbe, Esirler
  Günü, Toprak Günü gibi tarihi olaylarla, Filistin meselesi temel
  sorunları, detayları ve gerçekleriyle belirli açılardan ele alınmalıdır.
  Bunun için de Filistin meselesiyle ilgili farklı yönlerin vurgulanması
  mümkündür.
 • Filistin ve bölgesi dışındaki halkın gelişme ve koşulları anlayabilmesi
  için gerekli açıklamalar, detaylar ve kavramlar sunulmalıdır. Filistin
  meselesinin kökleri ve detayları hakkında genel ve temel bir bilgi
  olduğunu varsayarak hareket etmemelidir. Durumun daha iyi
  anlaşılmasını sağlamak için tarihi arka planla gelişme ve olaylar
  ilişkilendirmek önemlidir.
  İşgal devletinin uluslararası düzeydeki yanlış yönlendirici
  propagandasını çürüterek mücadele edilmeli ve iddialarının aksi
  ispatlanmalıdır. Yaşanan gelişmeler ve gerginlikler sırasında da bu
  çabaya özel bir dikkat gösterilmelidir. Bir yandan da işgal devletinin
  propagandası, kurumları, sözcüleri veya lehine önyargı içinde
  olanlar tarafından başlatılan kışkırtıcı kampanyalara karşı konulmalı
  ve çarpıtmalarla mücadele edilmelidir.

Dünya Genelinde Filistin Mese-lesine Yönelik Söylemler Üzer-ine Medya Politikaları (2)

Filistin meselesi hakkındaki söylemlerin yerelden küresele etkin bir şekilde ulaşması için, söylemlerin içeriğine ve uluslararası izleyiciyle ne şekilde etkileşimde olduğuna önem verilmeli ve çaba gösterilmelidir. Bunun için aşağıdaki nokta ve hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Filistin’in yurtiçindeki ulusal konumunun, Müslümanlar, Hristiyanlar
  ve işgali reddeden ve haklarına bağlı olan bazı Filistinli Yahudiler
  açısından birliği unutulmamalıdır.
 • Filistin meselesine yönelik önerilen çözüm süreçleri, adalet
  temelinde yürütülmelidir. Adaletin tesisi ise işgal sona ermeden
  ve Filistinlilerin ulusal haklarının tamamının iadesi olmadan
  gerçekleşmeyecektir.
 • Irkçılığın şiddetli bir modeli olarak kabul edilen işgal devletinin,
  ırkçı doğasına odaklanılmalıdır. Bunlar arasında;
  * Batı Şeria’daki ırkçı ayrım duvarının inşası
  * Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinin yasadışı yerleşimler vasıtasıyla
  ele geçirilmesi
  * Çarpıtmalar, bahaneler ve mazeretlerle Filistinlilerin şehir ve
  köylerinden edilmesi
  * Yerleşimcilerin Filistin bölge ve topraklarına taşınmasına izin
  verilmesi
  * Ayrımcı yasaların yürürlüğe sokulması
  * Filistinli vatandaşlara karşı kurumsal ayrımcılık yapılması yer
  almaktadır.
 • Filistin halkının savaşı sadece İsrail işgaline karşıdır ve başka hiçbir
  dini ya da etnik nefretten kaynaklanmamaktadır. Anti-Semitizm
  olarak adlandırılan Yahudi düşmanlığı kavramı da Filistin meselesini
  temsil etmemektedir. Hatta bu kavram, Müslüman coğrafyanın
  tarihine ve gerçekliğine de yabancı bir kavramdır. Öyle ki tarih,
  Yahudi ve Müslümanların birlikte yaşadığına ve onların dinlerine
  ve ibadet mekanlarına saygı gösterildiğine tanıklık etmektedir.
 • Filistin halkı içerisindeki çeşitli uzman ve meslek sahibi çevrelerin
  yanı sıra, kadınlar, yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi farklı
  sosyal grupların da göz önünde bulundurulması sağlanmalıdır.
  Filistinlilerin Filistin içerisinde bulundukları yaşam koşulları, işgal
  devleti ve politikaları altında çektikleri çile ve katlandıkları zorluklar
  ve gösterdikleri fedakarlıklar vurgulanmalıdır. Böylece Filistinlilerle
  dayanışma ve empati yapma şansı ve dayanışma çabalarının dünya
  çapında karşılık bulma ihtimali artar.
 • İşgal devletinin Filistin halkına yönelik uyguladığı pek çok hak ihlali
  açığa vurulmalıdır. Bu tür ihlaller, adaletin temini için uluslararası
  mahkemelerde kovuşturma yapılmasını gerektirir. Bu doğrultuda
  ilgili bilgilere, ayrıntılara, raporlara ve medya materyallerine
  odaklanmak da büyük önem arz etmektedir.

Dijital Medyada Filistin’i Desteklemek için Medya Politikaları

Genel olarak Filistin meselesinin medya içeriği ve politikası gerek geleneksel gerekse dijital olsun, bu el kitabında belirtilenlerle tutarlı yürütülmelidir. Kuşkusuz teknolojik gelişmelerin ilerleyişi ve devam etmekte olan dijital devrim kaçınılmazken; halka hitap etmenin en uygun yolunun bu gelişimlere ayak uydurmak olduğunu hesaba katmak gerekmektedir. Filistin meselesi dijital mecrada ele alırken aşağıdakilerin göz önünde bulundurulması gereklidir:

 • Filistin meselesine ilişkin medya içeriklerinin web sitelerinde ve
  sosyal medya sitelerinde yayınlamaya uygun olduğundan emin
  olun. Bunun için geniş yayılım ve erişim kolaylığı düşünülerek,
  uygun sayfalar, platformlar ve ortamlar oluşturulmalıdır.
 • Filistin meselesine dijital ve sosyal medya platformlarında destek
  vermek için bu platformların nitelik ve özelliklerinin bilinmesi
  gereklidir. Çünkü bir platform için uygun olan bir diğeri için uygun
  olmayabilir. Dahası her birinin, belli bir şekil ve yöntemle hitap
  etmeyi gerektiren kendine has kitlesi ve takipçisi vardır.
 • Sosyal ve dijital platformlar için topluluk kurallarının anlaşılması
  ve dijital materyal ve içeriklerin bu platformların kurallarını ihlal
  ettiği gerekçesiyle silinmesine ya da hesapların kapatılmasına
  olanak vermeyecek şekilde oluşturulması gereklidir. Bilhassa
  Filistin meselesine yönelik içerik oluştururken, bu platformlarda
  uygulanan hesap sansürü de göz önüne alınmalıdır.
 • Ücretli promosyonlar ve reklamda hedef kitle belirleme, belirli
  izleyiciye ulaşmada, eldeki izleyiciyi tutmada, büyütmede
  ve bu erişimi artırmada oldukça etkili yöntemlerdendir. Bu,
  halkın kendisinin, tüketim alışkanlıklarının, ilgi alanlarının ve
  Filistin meselesine yönelik destek ve tutumların derinlemesine
  anlaşılmasını gerektirir. Ayrıca Filistin’e yönelik çalışmalardaki ileri
  analitik ve verilerin kullanımı, kamuoyunun meseleye yönelik
  tutumunun haritasını çıkarmanın gerekli ve etkili bir yoludur.
  Böylece bu meseleye destek veren ve vermeyen coğrafyalar da
  tespit edilir.

Biçim ve İçeriğe İlişkin Medya Politikaları

Filistin meselesi ele alınırken, medya şekil ve içeriği ile ilgili aşağıdaki
politikaların, medya ve basın kuruluşları tarafından dikkate alınması
önerilmektedir:

 • Haber ve medya içeriklerinde, Filistinlilerin çektikleri sıkıntılar
  direniş ve meşru müdafaa eylemleri olarak vurgulanmalı ve sunulmalıdır.
 • İsrail işgalinin, özellikle savaşlar ve silahlı çatışmalar sırasında,
  sivil haklarını ihlal ettiği görüntüleri sunmaya odaklanılmalıdır.
  Bu içerik üretimi, izleyicinin psikolojik durumunu olumsuz yönde
  etkilemeden hem işgalin vahşiliğini gösterecek hem de insanların
  itibarına saygı duyacak şekilde yapılmalıdır.
 • Haberde her kurumun alanı ve kimliğine bağlı olarak, Filistin
  meselesinin siyasi, toplumsal, düşünsel, kültürel ve insani yönlerinin
  ele alınması önemlidir.
 • Hassas konuları inceleme ve soruşturma yöntemleri, özellikle işgal
  devletinin işlediği suçları açığa çıkarmaya yardımcı olacak şekilde
  geliştirilmelidir.
 • Medya yapım ve formatları çeşitlendirilerek, haberler, insan
  hikayeleri, raporlar, bültenler, belgeseller, kısa filmler, köşe yazıları
  ve farklı fikirler ele alınmalıdır.
 • Filistin’e destek veren tüm yerel ve uluslararası trendlere, kurumlara,
  organlara, derneklere ve partilere karşı açık olunmalıdır. Tüm bu
  grupların medyadaki varlıklarından, milli ilke ve haklara uygun ve
  Filistin meselesine destek verecek şekilde yararlanılmalıdır.
 • Filistinli tüm parti ve hiziplere ve onların İsrail işgali karşısındaki
  birlik esası üzerine farklı görüşlerine saygı duyma. Şahısları, parti
  ve grupları ihanetle suçlamaktan ve hedef göstermekten kaçınma.
 • Filistin halkının bir bütün olduğu fikri canlı tutulmalı ve Filistin’e
  yönelik haberlerin Filistin’in içinde ve dışında bir dengede yürütüldüğünden emin olunmalıdır (Filistin, iltica alanları ve diaspora).
 • Filistin’den resimlerin, güçlü ve etkili bir medya değeri olan canlı
  video çekimlerin, öne çıkan protestoların, tutuklamaların ve işgal
  devleti tarafından işlenmiş ve ayrıntılı açıklama gerektirmeyen
  diğer suçların ve olayların gelişmeleri sürekli olarak raporlanmalı
  ve yayınlanmalıdır.

Savaşlar ve İntifadalar Sırasında Kullanılan Küresel Söylemler Üzerine Medya Politikaları

Aşağıdaki medya politikaları, işgal devletinin saldırganlığı ve savaş altında yaşayan Filistinlilerin gerçekliğini yansıtan güçlü bir küresel medya söylemini ve içeriğini belirlemeye katkıda bulunmak için önerilmektedir:

 • Filistinlilere yönelik gerçekleşen saldırılardan kaynaklanan
  sorunlara, insani meselelere ve hikayelere odaklanılmalı ve bu
  çalışmalarda duyguların önemi göz önünde bulundurularak bir
  söylem geliştirilmelidir. Şehit, yaralı ve esirlerin yalnızca sayılarından
  bahsetmek yerine, isimleri anılmalı ve onların, ailelerinin ve
  çocuklarının hikayeleri yayınlanmalıdır.
 • Olayların detaylarını anlamayı ve yaymayı kolaylaştırmak adına,
  hızlı gelişmeleri gösteren veri grafikleri, çizim ve tasarımlar gibi
  görsel yöntemlerden faydalanılmalıdır.
 • Güvenilir ve uzmanlaşmış Filistinli kaynaklara başvurulmalıdır.
  Filistin’e dair bilgiler resmi ve güvenilir kaynaklardan alınmalı ve
  dikkatli bir inceleme ve düzenleme sonrasındaki özel durumlar
  hariç, işgal devletinin hiçbir askeri ve güvenlik kaynağından alıntı
  yapılmamalıdır. Filistin meselesi ve gelişmeleri için çeşitli medya
  kuruluş ve platformlarına önem verilmelidir (Mesela gazetelerin
  baş sayfaları, web sitesi ana sayfaları ve sosyal medya sitelerindeki
  tweetler vb).
 • Savaş ve intifadaların, Filistinlilerde yarattığı kayıp ve hasarın
  büyüklüğüne odaklanılmalıdır. Bunların sonuçları incelenmeli,
  araştırılmalı ve Filistinlilerin zayıf yönlerinin gerçekliği
  resmedilmelidir. Ayrıca İsrail saldırıları ve şiddeti nedeniyle
  temel yaşam gereksinimlerinin nasıl tehdit altında olduğu da
  aktarılmalıdır.
 • Filistin direnişi, İsrail işgal ordusu elinde soykırım ve yok edilme
  tehlikesiyle karşı karşıya kalan Filistinlilerin kendilerini koruma ve
  müdafaa etme meselesi olarak sunulmalıdır. Dolayısıyla, direnişin
  savaşı desteklemediğini, aksine bir an önce bitmesini istediğini
  belirten anlatı desteklenmelidir.
 • Kaynakları, füzeleri, hava araçları ve bombaların yanı sıra olay
  yerindeki yıkıcı etkileriyle de İsrail’in askeri gücünün boyutu
  ortaya konulmalıdır. Bu, resimler ve uygun medya materyalleriyle
  desteklenmelidir. Öte yandan, direnişin gücü ve potansiyeli
  abartılmamalı ve onun yerine meşru müdafaanın kahraman
  hikayelerine odaklanılmalıdır.
 • İsrail askeri gücü, özellikle savaş zamanlarındaki işgal devletinin
  modern silahları, Batı ve Amerikan hava taşıtları teçhizatı ve
  desteğiyle ilişkilendirilmeli ve aktarılmalıdır.
 • Tek tip bir terminoloji ve söylem benimsenmeli ve bu söylem ve
  kullanım geliştirilmelidir. Örneğin, İsrail’in bombalama eylemleri
  ya da Filistinlilerin katledilmesi, terörizm ve insanlık dışı eylemler
  olarak tanımlanmalıdır.
 • Medya içerikleri sosyal medyaya, politikalarına ve araçlarına göre
  uyarlanmalı, İsrail’in saldırganlığına ilişkin uluslararası ve tek tip
  etiketler yayılmalı ve kullanılmalıdır.